Jogi nyilatkozat, Honlap használati szabályzat

A Honlap felkeresése és annak használata során az alábbi Használati feltételeket kell betartani:

A Honlapunk felkeresésével és használatával Ön fenntartás nélkül elfogadja a jelen Használati feltételeket, és vállalja azok betartását.

A Honlap neve, elérhetősége: https://drkonkolyritacoach.hu/
A Honlap tulajdonosa: Borsod Hitel Kft.
A Tulajdonos regisztrációs száma: Cg.05-09-015979
A Tulajdonos adószáma: 14396537-2-05.
A Tulajdonos elektronikus elérhetősége: borsodhitel@gmail.com
A Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft
A Tárhely szolg. regisztrációs száma: Cg.01-09-909968
A Tárhely szolg. adószáma: 14571332-2-42
A Tárhely szolg. elektronikus elérhetősége: iroda@tarhely.hu

EGYÉB VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A jelen Használati feltételek az alábbi szabályzatra is utalnak, melyek a Honlap Ön általi használata során szintén érvényes:

 • Adatvédelmi szabályzat  (https://drkonkolyritacoach.hu/adatkezelesi-tajekoztato/), amely az Öntől gyűjtött személyes adatok általunk történő kezelésének és feldolgozásának feltételeit tartalmazza. A Honlap használata során Ön külön hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez és feldolgozáshoz és biztosítja, hogy az Ön által megadott adatok helytállóak.

A HONLAPHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

A Honlaphoz való hozzáférés ideiglenesen megengedett, és fenntartjuk a jogot, hogy a Honlapon általunk nyújtott szolgáltatásokat külön értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk. Nem vállalunk garanciát arra, hogy Honlap vagy az azon megtalálható bármely tartalom mindig és zavartalanul hozzáférhető lesz. A Honlap egészét vagy annak bármely részét külön értesítés nélkül felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, megszüntethetjük vagy megváltoztathatjuk. Semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha a Honlap bármilyen okból bármikor hozzáférhetetlen. Időről időre korlátozhatjuk a Honlap egyes részeihez vagy egészéhez való hozzáférést.

A Honlaphoz való hozzáféréshez szükséges intézkedések megtétele az Ön felelőssége, Ön felelős továbbá annak biztosításáért, hogy mindazok a személyek, akik Honlaphoz az Ön internetes csatlakozásán keresztül férnek hozzá, megismerjék a jelen Használati feltételeket és egyéb szabályzatokat és azokat betartsák.

Semmilyen automatizált rendszer vagy szoftver használata nem megengedett sem Ön által, sem harmadik személy által azért, hogy a Honlap tartalmát és adatait kereskedelmi célokból kinyerjék, kivéve ha írásbeli megállapodást kötöttünk ezen adat kinyerésre és ezért azt kifejezetten megengedtük.

A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A jelen Használati feltételeket bármikor jogunk van módosítani. Ezért Ön felelős azért, hogy a Honlap mindenkor hatályos Használati feltételeit megismerje és nyomon kövesse a változásokat. A Honlap további használata esetén úgy tekintjük, hogy Ön elfogadja a módosításokat. Ha a módosításokkal nem ért egyet, kérjük ne használja a Honlapot.

A HONLAPUNKON VÉGZETT VÁLTOZTATÁSOK

Honlapot időről időre frissíthetjük, és a Honlapon elérhető Tartalmat bármikor megváltoztathatjuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Honlapon található bármely tartalom elavult lehet, és semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket annak frissítésére nézve. Nem garantáljuk, hogy Honlap, vagy a Tartalom minden hibától és hiányosságtól mentes.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Honlap és az azon közzétett tartalom, anyagok kapcsán minden szellemi tulajdonjog – kivéve, ha azt külön megjelöljük – a Honlap tulajdonosának tulajdona (beleértve pl. a szövegeket, képeket, audio- és video-tartalmakat, html-kódokat és gombokat – a továbbiakban:“Tartalom”).

A Honlapot és a Tartalmat kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú használatára látogathatja meg, olvashatja, kinyomtathatja és használhatja.

A Honlap és a Tartalom Ön általi használatára az alábbi korlátozások érvényesek. Ön:

 • a Tartalomban szereplő szerzői jogra vagy egyéb védettségre, oltalomra való utalást nem távolíthat el;
 • a Honlapról származó Tartalmat nem használhat olyan módon, ami a Honlap tulajdonosa vagy harmadik felek szerzői jogát, szellemi tulajdonjogát vagy egyéb tulajdonjogát sértené; illetve
 • a Honlapot és/vagy a Tartalmat nem másolhatja le, nem módosíthatja, nem jelenítheti meg máshol, nem teheti közé, nem terjesztheti, nem sugározhatja, nem hozhatja nyilvánosságra vagy nem hasznosíthatja.

AZ INFORMÁCIÓK ÉS A TARTALOM PONTOSSÁGA

A Honlapon megjelenő Tartalom és információk ingyenesek.

A Tartalomban a Honlap harmadik személy felhasználók által közzétett vélemények az azt küldő magánszemély, nem pedig a Honlap tulajdonosa nézeteit és véleményét tükrözik, és azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A Honlap, valamint a Honlapon található információk és Tartalom azok “aktuális állapotában” szerepelnek. A Honlapon keresztül szolgáltatott információkat és Tartalmat, továbbá a Honlapon keresztül szolgáltatott, akár közvetlenül, akár közvetetten felhasznált adatért garanciát vagy biztosítékot nem vállalunk, és fenntartjuk a külön értesítés nélküli változtatás és helyesbítés jogát.

A Honlapon közzétett kommentárok nem tekinthetők megbízható tanácsnak.

A Honlapon előforduló esetleges pontatlanságokért vagy hiányosságokért nem vállalunk felelősséget, és a Honlapon szereplő információkon és véleményeken alapuló minden döntésért kizárólag a felhasználó felelős.

VÍRUSOK

Minden elvárható intézkedést megtettünk a Honlap vírusmentességének biztosításáért. Ugyanakkor nem vállalunk felelősséget azért, hogy a Honlap programhibáktól és/vagy vírusoktól mentes, és Ön felelős annak biztosításáért, hogy számítógépén megfelelő vírusellenőrző szoftvert telepítsen fel.

Tilos a Honlapon vírusokat, trójai programokat, férgeket, logikai bombákat vagy más olyan anyagokat feltenni, eljuttatni, mely rosszindulatú vagy technológiailag ártalmas.

Tilos a Honlaphoz, a Honlap tárolására szolgáló szerverhez, illetve a Honlaphoz csatlakozó más szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz való illetéktelen hozzáférés.

Tilos a Honlap megtámadása szolgáltatásmegtagadási támadással, vagy megosztott szolgáltatásmegtagadási támadással, mellyel bűncselekményt követ el, ezért az ilyen magatartást bejelentjük az illetékes bűnüldözési hatóságnak, és az Ön személyazonosságának felfedésével együttműködünk a hatósággal, egyidejűleg a Honlap használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.

HONLAPRA MUTATÓ HIVATKOZÁS LÉTREHOZÁSA

A Honlap kezdő lapjára mutató hivatkozást létrehozhat, ha az tisztességes és törvényes és nem sérti jó hírnevünket. Nem hozhat létre ilyen hivatkozást, ha az nem létező kapcsolatot, részünkről való nem létező jóváhagyást vagy hozzájárulást sugall. Nem az Ön tulajdonában lévő honlapon nem hozhat létre a Honlapra mutató hivatkozást.

A Honlap nem foglalható keretbe semmilyen más honlapon, továbbá kizárólag Honlap főoldalára mutató hivatkozást hozhat létre.

Fenntartjuk a jogot a hivatkozás-létrehozásra való engedély külön értesítés nélküli visszavonására.
Annak a honlapnak, amelyen a hivatkozást létrehozza, minden tekintetben meg kell felelnie a megfelelő használatra vonatkozó szabályzatban foglalt tartalmi normáknak. Amennyiben a Honlapon szereplő Tartalmat a fentiektől eltérő módon kívánja felhasználni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A Honlap és/vagy a Tartalom harmadik felek honlapjára mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ha úgy dönt, hogy harmadik fél honlapját meglátogatja, azt a saját kockázatára teszi. Az ilyen honlapokon megjelenő tartalomért, annak pontosságáért illetve az ott kifejezett véleményekért nem vállalunk felelősséget. Más honlapra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy mi vagy a Honlap bármilyen kapcsolatban állna a más honlappal, annak tulajdonosával, üzemeltetőjével.

Bármilyen más honlap böngészése vagy a honlapon végzett interaktív tevékenység, beleértve azokat a honlapokat is, amelyek a Honlapra mutató hivatkozást tartalmaznak, az adott honlap saját szabályainak és szabályzatainak betartásával történhet. Kérjük, hogy előzetesen olvassa el az adott szabályokat és szabályzatokat.

Az Önnel folytatott kommunikációnk harmadik fél honlapjáról származó információkat is tartalmazhat. A harmadik fél honlapjáról származó anyagokat egyértelműen jelöljük, és megadjuk a forráshonlapra mutató hivatkozást. Semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen olyan harmadik fél honlapjáról származó vagy azon szereplő semmilyen anyagért, amely az Önnel folytatott kommunikációnkból került meghivatkozásra.

Amennyiben az Önnel folytatott kommunikáció során más honlapra utalunk, ez nem jelenti a hivatkozott honlap általunk történő jóváhagyását. Ha Ön úgy dönt, hogy olyan harmadik fél honlapját keresi fel, amelyekre hivatkozás mutat, azt a saját kockázatára teszi.

FELELŐSSÉG

Ezúton kifejezetten, a vonatkozó törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk:

 • minden olyan szavatosságot, amely Honlapra vagy a Tartalomra vonatkozhat, és amely rendelet, szokásjog vagy méltányossági jog alapján alkalmazható lenne.
 • a felhasználó részéről a Honlappal, vagy a Honlap használatával, használhatatlanságával kapcsolatosan felmerült közvetlen, közvetett vagy következmény kárért való felelősséget.

Ez a kizárás magában foglal bármilyen vírus vagy bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver vagy távközlési berendezés vagy a Honlappal vagy annak oldalai részeként továbbított anyagok, vagy arról letöltött anyag működőképességére, korlátozására, tönkretételére, akadályozására, vagy sértetlenségének veszélyeztetésére tervezett egyéb számítógépes kód, fájl vagy program által okozott veszteségért és kárért való felelősséget – kivéve a szándékosan okozott kárt vagy  személyi sérülésért vagy halálesetért való felelősségünket.

KÁRTÉRÍTÉS

Ön köteles a Használati szabályzat Ön részéről való megszegéséből származó vagy azzal kapcsolatos kárt viselni, beleértve a követelés érvényesítésével felmerülő ügyvédi díjat és harmadik fél követelését.

RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG

Ha a jelen Használati szabályzat részlegesen érvénytelen vagy azzá válik, a szabályzat fennmaradó része a felekre nézve továbbra is kötelező érvényű. A felek az érvénytelen részeket olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek érvényesek és az érvénytelen résznek a lehető legteljesebb mértékben megfelelnek, jogilag érvényesíthetők, figyelembe véve a jelen Használati szabályzat tartalmát és célját.

ALKALMAZANDÓ JOG

A Használati szabályzatra vagy a Honlap használatával kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás kérdésre vagy követelésre, valamint azok értelmezésére nézve a magyar jog irányadó.

A Honlap használatából származó vagy azzal kapcsolatos bármilyen követelés esetén Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Használati szabályzat megszegése esetén az Ön saját lakóhelye szerinti országban vagy bármely más releváns országban indítsunk Ön ellen eljárást.

TILTOTT HASZNÁLAT

Honlapunkat kizárólag törvényes célokra használhatja fel. Honlapunkat nem használhatja:

 • ha azzal a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt vagy előírást sért.
 • ha jogellenes, csalárd célt kíván elérni, vagy ilyen hatása van.
 • a kisebbségek megsértésére.
 • az alább ismertetett TARTALMI NORMÁKNAK nem megfelelő anyag küldésére, tudatosan történő fogadására, feltöltésére, letöltésére, felhasználására vagy újrahasznosítására.
 • kéretlen vagy jogtalan hirdetési vagy reklámanyag vagy más hasonló üzletszerzési célú anyag (levélszemét) közvetítésére vagy küldésének kieszközlésére.
 • vírusok, trójai programok, férgek, időzített bombák, billentyűzetfigyelők, kémprogramok, reklámprogramok vagy bármilyen más káros program vagy bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmazó bármilyen adat tudatos közvetítésére, vagy bármilyen ilyen anyag tudatos küldésére vagy feltöltésére.

A Honlapot vagy annak egy részét nem reprodukálja, duplikálja, másolja le vagy értékesíti újra.

Nem lép be engedély nélkül, nem zavarja, nem rongálja meg vagy zavarja meg a Honlapot, annak részeit; a berendezést vagy hálózatot, amelyen a Honlapot tárolják; a Honlap üzemeltetéséhez szükséges szoftvert; illetve harmadik fél tulajdonában lévő vagy általa használt berendezést, hálózatot vagy szoftvert.

FELFÜGGESZTÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS

Ha véleményünk szerint Ön a Honlap használatával megsértette-e a jelen Használati szabályzatot, úgy az általunk megfelelőnek ítélt intézkedést hozhatunk.
A Használati szabályzat be nem tartása esetén jogunk van az alábbi intézkedést meghozni:

 • A Honlap használatára vonatkozó jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges megvonása.
 • Figyelmeztetés küldése Önnek.
 • Jogi eljárás indítása Önnel szemben a szabályzat megsértéséből eredő kár, költség megtérítése iránt (beleértve, pl. adminisztratív és ügyvédi költségeket).
 • A szükségesnek tartott információk kiadása a bűnüldözési hatóságoknak.

Köszönjük, hogy meglátogatta a Honlapot.

Ez a weboldal cookie-kat használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek. A cookie-adatok a böngészőben tárolódnak, és olyan funkciókat látnak el, amelyek segítenek nekünk annak megismerésében, hogy melyek a webhelyünk látogatóink számára leghasznosabb részei.

Pin It on Pinterest